clwn.net
当前位置:首页 >> jAvA中int型最大值是多少? >>

jAvA中int型最大值是多少?

int max=2147483647 int min=-2147483648 代码片段: byte bmax, bmin; short shmax, shmin; char cmax, cmin; int imax, imin; long lmax,lmin; float fmax,fmin; double dmax,dmin; fmax = Float.MAX_VALUE; fmin = Float.MIN_VALUE; dmax = D...

:-2147483648 到2147483648 32位的带符号的 无符号的是0-2*2147483648

int max=2147483647 int min=-2147483648 代码片段: byte bmax, bmin; short shmax, shmin; char cmax, cmin; int imax, imin; long lmax,lmin; float fmax,fmin; double dmax,dmin; fmax = Float.MAX_VALUE; fmin = Float.MIN_VALUE; dmax = D...

Integer.MAX_VALUE 获取int类型的最大值 Integer.MIN_VALUE 获取int类型的最小值,其他基本数据类型同理

java 中int 的范围: 数据类型 大小 范围 默认值 byte(字节) 8 -128 - 127 0 shot(短整型) 16 -32768 - 32768 0 int(整型) 32 -2147483648-2147483648 0 long(长整型) 64 -9233372036854477808-9233372036854477808 0 float(浮点型) 32 -3.40292...

首先jdk中定义int占4个字节, 32位(后面全部的计算都是以此为根据的) 32位就是jvm仅仅给分配32个格子的空间,用以存放数据。 总所周知计算机中用0和1存放数据。 那么,32个格子中放满0或1的方法 有2的32次方种:或者说32位的空间能标识10进制的...

int类型在 内存占16位, 取值范围是(-2的15次方) ~~(2的15次方-1)

int的取值范围: (-2147483648 ~ 2147483647)。 第一种推算法:将二进制最大的数字(32个1)转换成10进制,即 4294967296; 第二种推算法:既然有2的32次方种算法,那么按照10进制最大的数就是2的32次方,即4294967296; 拓展资料: int 是整型...

以下程序主要是求得数组中的最大值和最小值: public class a {public static void main(String args[]) {int a[]={84,40,16,3,10,49,28,76,94,70};int n;int min=a[0];int i;int max=a[0];for(n=0;n

System.out.println("最大值是:"+ Integer.MAX_VALUE); System.out.println("最大值是偶数:"+ (Integer.MAX_VALUE%2==0)); System.out.println("最小值是:"+ Integer.MIN_VALUE); System.out.println("最小值是偶数:"+ (Integer.MAX_VALUE%2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com