clwn.net
当前位置:首页 >> C语言 交换 字符串 >>

C语言 交换 字符串

它与简单变量的交换方法相同,但是字符串的传递是通过系统函数实现的。例如: char str1[20]={"beijing"},str2[20]={"qindao"}, temp[20]; strcpy(str1,temp); strcpy(str2,str1); strcpy(temp,str2); strcpy 函数功能是字符串复制,将第一个参...

利用strcpy()函数。 char a[10] = "abed", b[10] = "efg", t[10];strcpy(t, a);//a复制给tstrcpy(a, b);//b复制给astrcpy(b, t);//t复制给b函数功能是字符串复制,将第一个参数指定的字符串复制到第二个参数指定的位置两个参数都是字符串首地址...

不同的情况做法是不同的。 1. 如果是字符数组,char a[50]="String A"; char b[50]="String B"; 则 #includevoid strexchg(char *a, char *b){ char c; while(*a && *b){ c= *a; *a = *b; *b = c; a++; b++; } c= *a; *a = *b; *b = c; if(*a) d...

在C语言char 就是 unsigned int 类型。所以可以直接按照,整型的交换方法来进行。 例如下例: 输出为 如果是字符串,可以使用strcpy函数。 例如下例 输出为: 请采纳

char c[20]; strcpy(c, b); strcpy(b, a); strcpy(a, c);

#include void swap(char *a, char *b){ int ch; while(*a && *b) ch=*a,*a=*b,*b=ch,a++,b++; if(*a){*b++=*a,*a++='\0';while(*b++=*a++);}else if(*b){*a++=*b,*b++='\0';while(*a++=*b++);}}

#include #include void swap(char a[100],char b[100]); int main() { char str1[100],str2[100]; printf("input 1:"); gets(str1); printf("input 2:"); gets(str2); swap(str1,str2); printf("str1:%s\nstr2:%s\n",str1,str2); return 0; } v...

#include#includevoid ex(char **str1, char **str2);int main(){char *str1 = "aaa", *str2 = "bbb";ex(&str1, &str2);printf("%s %s", str1, str2);return 0;}void ex(char **str1, char **str2){char *temp;temp = *str1;*str1 = *str2;*str2...

#include #include void jiaohuan(char *x, char *y) { int L,i; char c; L = strlen(x); if (strlen(y) > L) L = strlen(y); for (i=0;i

长度不同,两者存放单元的个数应当都大于 最长的字符串,否则交换以后 存不下,会出错。 #include #include void jh(char *p1, char *p2){ char *t; int i,L; L = strlen(p1); if (strlen(p2) > L) L = strlen(p2); t = (char *) malloc(sizeof(...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com