clwn.net
当前位置:首页 >> 木兰诗原文注音 >>

木兰诗原文注音

【拼音】 mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn ...

唧(jī)唧复唧唧,木兰当户织.不闻机杼(zhù)声,惟闻女叹息. 问女何所思,问女何所忆.女亦无所思,女亦无所忆.昨夜见军帖(tiě),可汗(kè hán)大点兵.军书十二卷,卷卷有爷名.阿爷无大儿,木兰无长兄.愿为(wèi)市鞍(ān)马,从此替爷征. 东市买...

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ...

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ...

唧(jī)唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼(zhù)声,惟闻女叹息。 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖(tiě),可汗(kè hán)大点兵。军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄。愿为(wèi)市鞍(ān)马,从此替爷征...

mùlánshī 木兰诗 jījīfùjījī, 唧唧复唧唧, mùlándānɡhùzhī, 木兰当户织, bùwénjīzhùshēnɡ, 不闻机杼声, wéiwénnǚtànxī。 唯闻女叹息。 wènnǚhésuǒsī? 问女何所思? wènnǚhésuǒyì? 问女何所忆? nǚyìwúsuǒsī, 女亦无所思, nǚyìwúsuǒyì...

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ...

《木兰诗》的拼音版的有声版本即《木兰诗》的注音版本。 《木兰诗》是一首北朝民歌,宋郭茂倩《乐府诗集》归入《横吹曲辞·梁鼓角横吹曲》中。这是一首长篇叙事诗,讲述了一个叫木兰的女孩,女扮男装,替父从军,在战场上建立功勋,回朝后不愿作...

【1】可汗(汗 hán) 【2】但闻黄河流水鸣溅溅(jiān) 溅溅 jiān jiān 水急速流动的样子。 如:溪谷溅溅 【3】著我旧时裳 cháng 在古代汉语中,没有“衣裳”这个双音合成词,“衣”是指上衣,“裳”是指下衣, 裙子的一种,读音是“cháng”

Mum Lan Shiyh(Beii Chaog Min Geo) 木 兰 诗 ( 北 朝 民 歌 ) Jikz~ fu jikz~, Mum Lan dam huu zhil. 唧唧复唧唧,木兰当户织。 Bu weno ji zhumz shemv, weix weno nv tank xio. 不闻机杼声, 惟闻女叹息。 Wenk nv her suo sio, wenk nv h...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com